2.
HISTORIE PÍSEM

stručně


2.1
Řeč a písmo

předhistorické období
historické období
piktogramy
ideogramy
2.2
Vývoj písma

písmo Číny, Babylónu a Egypta
hieroglyfy
hieratické písmo
démotické písmo
2.3
Fénické písmo
2.4
Řecké písmo
2.5
Východní větev2.6
Západní větev
2.7
Národní písma
 


2.2          Vývoj písma

Písmem rozumíme znaky, které mají služit k trvalému zaznamenávání myšlenek a skutečností. Je časově i místně nezávislé na osobě sdělujícího. Předpokladem pro přečtení písma a porozumění obsahu je nejen znalost písem (znaků), ale i znalost řeči (jazyka), v níž je písmo napsáno.

Písmo Číny, Babylónu a Egypta

První písmové soustavy se vyvinuly nezávisle na sobě. Vytvořili jej obyvatelé Babylónu, Egypta a Číny. Sousední národy od nich přijaly písmo již hotové a během času si je přizpůsobili vlastním potřebám.
Čínské písmo vzniklo asi dvatisíce let před naším letopočtem. Má více než padesát tisíc znaků, ale pro běžnou potřebu člověk vystačí s třemi tisíci znaky. Písmo se maluje štětcem nebo tiskne kolmo dolů. Na vývoj evropského písma tato vyspělá východní kultura neměla přímý vliv.
Další dvě písma, babylónské a egyptské, se stala základem vzdělanosti evropských národů.
Babylónské písmo klínové má svůj počátek u Sumerů. Svou formou bylo vázáno na používaný materiál a druh psacího nástroje (hliněné psací destičky, které se vypalovaly, a dřevěná rydla). Stáří se odhaduje na šest tisíc let a mělo přímí vliv na vznik a vývoj mladších forem písma se starém Egyptě, jelikož obě otrokářské velmoce vedly čilý obchodní a kulturní styk.
V historii Egypta se postupně vytvořili tři písmenové soustavy, jejichž znaky byly slovní, slabičné i hláskové. Hláskových znaků bylo 24, a to jen pro souhlásky. Samohlásky k souhláskám si čtenáři doplňovali sami, podle smyslu textu.
Nejstarší z nich byly hieroglyfy. Vznikaly přibližně před pěti tisíci lety jako písmo obrázkové, které bylo postupně výtvarně zdokonalováno a zjednodušováno. Používalo se zejména při rytí nápisů do stěn paláců, chrámů a hrobek faraónů. Roku 1822 jej rozluštil Francouz J.F.Champollion.
Hieratické písmo - kněžské - bylo jednodušší než hieroglyfy. Mělo asi 600 znaků. Písaři jej dále zjednodušovali. Použití tohoto písma bylo velmi široké. Zachovaly se nám rytina na kamenech i fragmenty knih a papyruvých svitků.
Posledním písmem bylo písmo démotické - lidové. Používalo se v praktickém životě. Byly nalezeny obchodní smlouvy, dlužní úpisy, nařízení, vyhlášky. Jeho kresba byla již plně podřízena materiálu, na který se psalo - papyrusu. Ječdnotlivé znaky se postupem času změnily ve znaky písmenové.
Egyptským písmem nastal přechod od písma obrázkového, slovního, k písmu hláskovému.


Hlavní stránka
Hieroglyfy
Hieroglyfy